Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Wine Trading Roelenga, handelende onder de naam Wijnshoponline.
Kvk nr. 04062487.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wine Trading Roelenga, handelend onder de naam Wijnshoponline, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Wine Trading Roelenga wordt in deze Voorwaarden aangehaald als “Wijnshoponline”.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Wijnshoponline worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wijnshoponline worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wijnshoponline ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Wijnshoponline zijn vrijblijvend en Wijnshoponline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wijnshoponline. Wijnshoponline is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wijnshoponline dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wijnshoponline zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

2.3 Bestellingen plaatst u per doos van 6 flessen, of een veelvoud daarvan.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan alleen geschieden middels vooruitbetaling per bank.

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wijnshoponline gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Voor leveringen naar de eilanden wordt een toeslag van € 7,50 berekend.

3.6 Bij het annuleren van een wijnproeverij zijn kosten verschuldigd. Bij annulering tot 3 weken voor de proeverij 50% van het offertebedrag, tot 2 weken voor de proeverij 75% van het offertebedrag en tot 1 week voor de proeverij is het volledige bedrag dat is afgesproken  verschuldigd. Het offertebedrag is altijd minimaal € 169,50 zijnde een wijnproeverij voor minimaal 10 personen.

3.7 De offerte die wordt gemaakt voor een wijnproeverij is de basis voor de factuur. De uiteindelijke factuur is nooit lager dan 90% van het geoffreerde bedrag, ook niet als het bedrag op nacalculatie lager uitvalt door bijvoorbeeld minder deelnemers dan geoffreerd. Dit alles in verband met de gemaakte (inkoop)kosten.

3.8 Wijnen worden geleverd behoudens gebruikelijke prijswijzigingen en minimaal afwijkende jaartallen


Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt alleen in Nederland binnen 6 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien Wijnshoponline voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd, wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bijdrage aan de bezorging is € 5,95 per adres, ongeacht het bestelde aantal dozen tenzij specifiek anders vermeld.
Bij bestellingen die niet een veelvoud zijn van 6 flessen ( doos ) zal alsnog € 5,95 in rekening worden gebracht.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wijnshoponline verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wijnshoponline geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Wijnshoponline garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Wijnshoponline daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan Wijnshoponline te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Voor retourzending worden door Wijnshoponline  € 6,00 administratiekosten in rekening gebracht.

7.3 Reclamaties over door u bestelde en te betalen goederen die echter niet door u ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk een (1) maand na datum vermeld op de orderbevestiging.

7.4 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Wijnshoponline als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Wijnshoponline, dan wel tussen  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Wijnshoponline, is Wijnshoponline niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wijnshoponline en mits – bij  een bestelling via de website van Wijnshoponline – , Wijnshoponline u op de website heeft geïnformeerd hoe u van ongewilde handelingen op de hoogte kunt geraken, alsmede hoe u eventuele gemaakte fouten in de bestelling kunt herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt

9.2 Wijnshoponline is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wijnshoponline in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Wijnshoponline gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wijnshoponline kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Wijnshoponline schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Wijnshoponline gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Wijnshoponline schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Wijnshoponline gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wijnshoponline deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wijnshoponline in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wijnshoponline vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Wijnshoponline is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Wijnshoponline verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van Wijnshoponline en haar zusterorganisaties. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt een e-mail sturen via de contactgegevens op de site van Wijnshoponline.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.